icon-เริ่มต้นวางแผนการเงิน

ดาวน์โหลดสถิติ


Mutual Fund NAV

2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552
2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562
2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด พฤษภาคม 2567)

ข้อมูล RMF แบบสะสมถึงปัจจุบัน

ดาวน์โหลดไฟล์
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด พฤษภาคม 2567)

ข้อมูล LTF แบบสะสมถึงปัจจุบัน

ดาวน์โหลดไฟล์
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด พฤษภาคม 2567)

ข้อมูล FIF แบบสะสมถึงปัจจุบัน

ดาวน์โหลดไฟล์
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด พฤษภาคม 2567)

ข้อมูลส่วนแบ่งการตลาด

2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553
2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมษายน 2567)

ข้อมูลการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553
2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมษายน 2567)

ข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดกองทุนส่วนบุคคล

2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553
2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมษายน 2567)