จำนวนบริษัทสมาชิก

31

(ราย)
จำนวนกองทุนรวม

1831

(กอง)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ MF

5.280

(ล้านล้านบาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ PVD

1.207

(ล้านล้านบาท)
Last update 11.03.2020
สอบic
สอบic
video-icon

วีดีโอน่าสนใจ

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร

icon-peple

กลุ่มบริษัทสมาชิก

 • KASSET
 • SCBAM
 • KTAM
 • KSAM
 • THANACHART FUND
 • BBLAM
 • ONEAM
 • LHFUND
 • PRINCIPAL
 • UOBAMTH
 • TMBAM
 • PHATRA
 • TALISAM
 • DENALI
 • AIA
 • AWAM
 • MPAM
 • SKFM
 • PAMC
 • AMUNDI
 • BCAP
 • TISCOASSET
 • ASSETFUND
 • ABERDEEN
 • KTBST
 • MFC
 • ROBOWEALTH
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

195/4 ชั้น 3 และ 195/9 ชั้น 8 อาคารเลครัชดาออฟฟิส คอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2264-0900
โทรสาร : 0-2264-0904

Email : aimc@aimc.or.th, contact@aimc.or.th

SEC
SET
BOT
ASCO
ThaiBMA
Logo_ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม4


THAI CG Funds มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม CAC SME Certification

นายสมิทธ์ พนมยงค์ นายกสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ในฐานะประธานกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการ CAC SME Certification ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จำนวน 1,761,000 บาท นับเป็นโครงการแรกที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (more…)
Read more

THAI CG Funds มอบเงินจำนวน 4.5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการ Corrupt the Game

คณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุนได้มอบเงินจากโครงการ THAI CG FUNDS สนับสนุน “โครงการเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชัน (Corrupt the Game) สำหรับเยาวชน” ในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสื่อสารปัญหาและผลกระทบของคอร์รัปชัน จำนวนเงินบริจาค 4.5 ล้านบาท มุ่งสร้างสังคมที่ดีควบคู่ผลตอบแทนการลงทุน (more…)
Read more

กบข. และนักลงทุนสถาบัน ร่วมลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน” (Negative List Guideline)

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นประธานและสักขีพยานในการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (ESG Collaborative Engagement) ของนักลงทุนสถาบันในการลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน” (Negative List Guideline) พร้อมกล่าวว่า การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนสถาบันนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรต้องพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG เพื่อผลักดันให้นักลงทุนตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Responsible Investment) (more…)
Read more

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ : กองทุนบัวหลวงธนสารพลัส

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวง ธนสารพลัส 4/16 ระหว่างวันที่ IPO 27 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562 เน้นลงทุน ในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
Read more

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ : กองทุนบัวหลวงธนสารพลัส

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวง ธนสารพลัส 4/16 ระหว่างวันที่ IPO 27 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562 เน้นลงทุน ในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
Read more

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ : กองทุนบัวหลวงธนสารพลัส

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวง ธนสารพลัส 4/16 ระหว่างวันที่ IPO 27 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562 เน้นลงทุน ในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
Read more

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ : กองทุนบัวหลวงธนสารพลัส

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวง ธนสารพลัส 4/16 ระหว่างวันที่ IPO 27 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562 เน้นลงทุน ในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
Read more

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ : กองทุนบัวหลวงธนสารพลัส

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวง ธนสารพลัส 4/16 ระหว่างวันที่ IPO 27 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562 เน้นลงทุน ในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
Read more

สัดส่วนมูลทรัพย์สินสุทธิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อมูลออ้างอิง: 1. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน-มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้ การจัดการ ณ สิ้นปี 2. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน-มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ภายใต้การจัดการ ณ สิ้นปี 3. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ-มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กบข.ณ สิ้นปี ตาม รายงานมูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก (more…)
Read more

สัดส่วนมูลทรัพย์สินสุทธิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อมูลออ้างอิง: 1. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน-มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้ การจัดการ ณ สิ้นปี 2. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน-มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ภายใต้การจัดการ ณ สิ้นปี 3. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ-มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กบข.ณ สิ้นปี ตาม รายงานมูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก (more…)
Read more