สมาคมบริษัทจัดการลงทุนร่วมผลักดันการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย


July 8, 2565

          นางชวินดา หาญรัตนกูล นายกสมาคม-สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Association of Investment Management Companies – AIMC) ในฐานะตัวแทนบริษัทจัดการลงทุนในประเทศไทยร่วมแสดงวิสัยทัศน์เพื่อผลักดันการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย ในงานเปิดตัว “Launch of Thailand : SDG Investor Map – แผนที่การลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” ซึ่งร่วมจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติแห่งประเทศไทย (UNDP Thailand) ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี สุขุมวิท เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

          “AIMC ชื่นชมสำนักงาน ก.ล.ต. และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติแห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมกันผลักดันการดำเนินโครงการ “แผนที่การลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDG Investor Maps) และได้พัฒนาแพลตฟอร์มการลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Investor Platform)เพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการนำเสนอโอกาสด้านการลงทุน (Investment Opportunity Area: IOA) ในธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ในฐานะผู้ลงทุนสถาบัน เราพร้อมสนับสนุนแนวคิด กระบวนการพัฒนาและการผลักดันให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

          สำหรับอุตสาหกรรมกองทุนรวมของไทย เชื่อมั่นว่าธุรกิจตามหลักการ SDG จะสามารถพัฒนาและเติบโตได้ในอนาคตจนอยู่ในระดับที่สามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กองทุนรวมและนักลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ ซึ่งจะช่วยต่อยอดความยั่งยืนให้กับธุรกิจและประเทศในวงกว้าง นอกจากนั้น SDG จะช่วยให้กองทุนรวมที่มุ่งเน้นการลงทุนหุ้นยั่งยืนในรูปแบบ Environment Social Governance – ESG มีแนวทางเสริมและใช้เป็นหลักประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนได้อีกด้วย” นางชวินดากล่าว

          อนึ่ง สำหรับ AIMC ที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนายกระดับ ESG ในตลาดทุนไทย ให้มีความคืบหน้ามาโดยลำดับทั้ง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructures) อาทิ การร่วมผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนไทยให้ความสำคัญและปฏิบัติตามแนวทาง ESG ผ่านทาง AIMC ESG Policy and Collective Action ดำเนินการตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I-code Policy) ความร่วมมือ Negative List เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้จัดการกองทุนใช้กลั่นกรองบริษัทจดทะเบียน รวมถึงร่วมกับทางกับทางสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการจัดให้มีข้อมูล ESG ประกอบการลงทุนในรูปแบบ ESG Data Framework & Metric เป็นต้น ด้านการพัฒนารู้ ESG ให้บุคลากรของอุตสาหกรรม ให้สามารถลงทุนโดยนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาประกอบการตัดสินใจคัดเลือกหลักทรัพย์ ด้านการออกผลิตภัณฑ์ลงทุน อาทิ การร่วมกันออกกองทุนรวมหุ้นธรรมาภิบาลไทย (Thai CG Funds), การออกกองทุนรวมหุ้นไทย-ESG หรือหุ้นทั่วโลก FIFs-ESG, การนำหลัก ESG มาใช้สำหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการส่งเสริมให้ ESG เป็นส่วนหนึ่งในทางเลือกลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น และที่สำคัญคือ ด้านการสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มนักลงทุนและสร้างนักลงทุนคนรุ่นใหม่ ให้เล็งเห็นความสำคัญกับการลงทุนเพื่อความยั่งยืน เป็นการเพิ่มทางเลือกในการรับผลตอบแทนและมีส่วนนำประเทศไปสู่ความยั่งยืนผ่านเงินลงทุนของตนเอง

ข่าววันที่ : July 7, 2022