อบรมหลักสูตร “Head of Compliance Refresher Course”


October 31, 2562

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ได้จัดหลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance Refresher Course) ให้แก่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบลจ. ซึ่งต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามหลักสูตร refresher course ทุก 2 ปี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ประกาศกำหนดไว้ (ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 39/2555) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6, 13 และ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท

ข่าววันที่ : September 20, 2019