อบรมหลักสูตร “Anti-Money Laundering Training course for AMC”


October 31, 2562

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) กำหนดให้บริษัทจัดการลงทุน (“บลจ.”) ในฐานะผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะต้องมีการจัดฝึกอบรมผู้ที่มีการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของบลจ.

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน จึงได้จัดทำหลักสูตร “Anti-Money Laundering Training course for AMC” ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมความรู้โดยเน้นไปที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบลจ. ในด้านการฟอกเงินและเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยการอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท

ข่าววันที่ : October 9, 2019