icon-ภาพรวมอุตสาหกรรม

ภาพรวมอุตสาหกรรม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการของอุตสาหกรรมจัดการลงทุนต่อ GDP

มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการของอุตสาหกรรมจัดการลงทุนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปีพ.ศ. 2544-2564
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 (อัพเดตข้อมูลรายปี)

สัดส่วนต่อมูลค่าตามราคาตลาดหลักทรัพย์

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของอุตสาหกรรมจัดการลงทุนเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหลักทรัพย์
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 (อัพเดตข้อมูลรายไตรมาส)
 

การออมและการลงทุนภาคครัวเรือนสัดส่วนการออมและการลงทุนภาคครัวเรือน

สัดส่วนการออมและการลงทุนภาคครัวเรือนปี 2535-2564
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ( อัพเดตข้อมูลรายไตรมาส )

การออมและการลงทุนภาคครัวเรือน

การออมและการลงทุนภาคครัวเรือน ปี พ.ศ. 2544-2565
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ( อัพเดตข้อมูลรายไตรมาส )

อัตราการเติบโตของสัดส่วนการออมและการลงทุน

อัตราการเติบโตของสัดส่วนการออมและการลงทุนภาคครัวเรือน
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ( อัพเดตข้อมูลรายไตรมาส )
 

จำนวนบัญชีในอุตสาหกรรมกองทุนจำนวนบัญชีกองทุน

จำนวนบัญชีกองทุนในอุตสาหกรรมจัดการลงทุน
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 (อัพเดตข้อมูลรายปี)

สัดส่วนต่อบัญชีเงินฝากและจำนวนประชากร

จำนวนบัญชีกองทุนในอุตสาหกรรมจัดการลงทุนเทียบกับจำนวนบัญชีเงินฝากและจำนวนประชากร
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ( อัพเดตข้อมูลรายปี )

ส่วนแบ่งการตลาดข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดตามภาพรวมอุตสาหกรรม


ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562