ข่าวกิจกรรมสมาคม-icon

ข่าวกิจกรรมสมาคม

CMDF สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่องผ่าน กองทุน ThaiESG

          เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนด้าน ESG และเสริมสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับ การลงทุนอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนและนักลงทุน กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) ที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ้งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของธุรกิจผ่านการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (กองทุน ThaiESG) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทั้ง 22 บลจ. โดยลงทุน 1 กองทุน ต่อ 1 บลจ. วงเงินลงทุนต่อกองทุน ไม่เกิน 5 ล้านบาท และไม่เกิน 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุน ภายใต้วงเงินรวมทั้งสิ้น 110 ล้านบาท (more…)
Read more

เปิดตัวกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน เชื่อมั่นช่วยสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีแก่ประชาชน

          กระทรวงการคลัง สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund : Thai ESG”) โดย 8 ธันวาคมนี้ เปิดเสนอขายพร้อมกันถึง 22 กองทุนจาก 16 บริษัทจัดการลงทุน ตั้งเป้าระดมเงินลงทุนได้ 10,000 ล้านบาทภายในปี 2566 นี้ เชื่อมั่นช่วยกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวของประชาชนในการออมระยะยาวเพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดีในอนาคตและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน (more…)
Read more