ข่าวกิจกรรมสมาคม-icon

ข่าวกิจกรรมสมาคม

อุตสาหกรรมจัดการลงทุนรวมพลังเปิดตัวโครงการออมเบอร์ 5

          สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมโครงการ และสมาคมที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการออมเบอร์ 5” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนและให้กองทุนรวม เป็นทางเลือกในการออม การลงทุนอย่างต่อเนื่องและการสะสมความมั่งคั่งของผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีให้ผู้ลงทุน และส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อผลสาเร็จในระยะยาว (Long Term Purpose) โดยจัดงานแถลงข่าวขึ้น ณ หอประชุมศุกรีย์แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก (more…)
Read more

บริษัทจัดการลงทุนเชื่อมั่นในกระบวนการลงทุนและกระจายความเสี่ยงควบคู่ไปกับ การยึดมั่นการทำงานเยี่ยงมืออาชีพที่โปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

          สมาคมบริษัทจัดการลงทุนจัดแถลงข่าวเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ต่อกรณีการลงทุนในบริษัทสตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK)           นางชวินดา หาญรัตนกูล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Association of Investment Management Companies – AIMC) ในฐานะตัวแทนบริษัทจัดการลงทุนในประเทศไทยแถลงข่าวแสดงความมั่นใจในกระบวนการลงทุนที่มีความเป็นมืออาชีพ รัดกุม โปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมเน้นย้ำการมีมาตรฐานที่ดีระดับสากลและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (more…)
Read more

วิธีการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม SSF/RMF

        ปี 2565 กรมสรรพากรออกกฎหมายใหม่ 2 ฉบับคือ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 414 และ 415) กำหนดให้ลูกค้าที่ซื้อกอง SSF /RMF ตั้งแต่ปี 2565 ที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมีหน้าที่ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับทาง บลจ. ที่ได้ลงทุน (more…)
Read more