about-icon-2

วัตถุประสงค์

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานดังต่อไปนี้ คือ

1. เป็นศูนย์รวมของบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน

2. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจจัดการลงทุนให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งคุ้มครองป้องกันและพิทักษ์ธุรกิจจัดการลงทุน โดยเคร่งครัด

3. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอันดีในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน เพื่อประโยชน์ของบริษัทสมาชิก และประชาชนทั่วไปในวงกว้าง

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการออมทรัพย์ของประชาชน เพื่อก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินของประเทศโดยรวม

5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ และหรือ องค์กร และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหรือ มีหน้าที่ควบคุม และหรือ กำกับดูแลธุรกิจประเภทการจัดการลงทุนในการออกระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทไม่จำกัดเฉพาะการจัดการลงทุน

6. ให้ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้า หรือแหล่งกลาง ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด บริษัทจดทะเบียน บริษัทรับอนุญาตหน่วยงานหรือสถาบันใดๆ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทไม่จำกัดเฉพาะการจัดการลงทุน

7. ประสานความร่วมมือระหว่างบริษัทสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจจัดการลงทุน รวมทั้งการประนีประนอม ข้อพิพาทระหว่างบริษัทสมาชิกหรือระหว่างบริษัทสมาชิกกับบุคคลภายนอก อันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน

8. ทำความตกลงและวางระเบียบข้อบังคับ หรือ จรรยาบรรณให้บริษัทสมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ ตลอดจนควบคุมดูแลบริษัทสมาชิกให้ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ที่ทางสมาคมบริษัทจัดการลงทุนได้กำหนดขึ้น เพื่อให้การประกอบธุรกิจจัดการลงทุนดำเนินไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย

9. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ทางวิชาการ และข่าวสารตลอดจนการประชาสัมพันธ์ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการลงทุน เพื่อประโยชน์ของบริษัทสมาชิกและประชาชนทั่วไป

10. ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ และพัฒนาการด้านต่างๆ ระหว่างบริษัทสมาชิก

11. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกระทำกิจการอื่นใดที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน