icon-กองทุนรวม

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

การจัดประเภทกองทุน-icon

ประเภทและระดับความเสี่ยงของกองทุน

ความเสี่ยงตามประเภททรัพย์สินหลักที่กองทุนรวมลงทุน

   กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ มีความเสี่ยงหลักๆ คือ ความเสี่ยงจากการผิดนัด ชำระหนี้ หากตราสารตัวหนึ่งที่กองทุนลงทุนผิดนัดชำระหนี้ อาจมีผลต่อเงินต้นและดอกเบี้ย ที่กองทุนรวมจะได้รับ หรือกองทุนอาจไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่ำ ทำให้ซื้อขาย ไม่ค่อยได้ราคา โดยเฉพาะกรณีกองทุนที่เปิดให้ผู้ลงทุนซื้อขายได้ตลอด ในกรณีที่เราไปลงทุน ตราสารหนี้อายุยาวๆ ก็อาจมีความเสี่ยงจากการเสียโอกาสในการลงทุนในช่วงดอกเบี้ยที่อาจ ปรับขึ้นไว้

   กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารทุน ความเสี่ยงหลักๆ คือความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจ ของตัวบริษัทที่กองทุนรวมนำเงินไปลงทุน เช่น หากเป็นธุรกิจน้ำมัน หากราคาน้ำมันในตลาด โลกลดลง ก็อาจมีผลให้กำไรของตัวบริษัทลดลง อาจส่งผลต่อกำไรของบริษัท นอกจากนั้น ยังมี ความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะตลาดโดยรวมที่อาจส่งผลในทางลบต่อราคาหุ้น ของบริษัทต่างๆที่กองทุนได้เข้าไปลงทุน

   ในกรณี กองทุนรวมที่ไปลงทุนในต่างประเทศ นอกจากความเสี่ยงตามประเภทสินทรัพย์ ข้างต้นแล้ว ยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและ การเมืองของประเทศที่ไปลงทุน เพิ่มขึ้นมา เพื่อให้ลงทุนได้อย่างสบายใจ เราจึงควรอ่านและ ศึกษาข้อมูลความเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสารเสนอขาย หากไม่เข้าใจก็ควรสอบถามจากผู้แนะนำ การลงทุน เพื่อให้แน่ใจก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน

จะลงทุนกองทุนรวมต้องทำอย่างไร

รู้จักตัวเอง
เราควร วางเป้าหมายการลงทุนในเงินก้อนนั้นๆ ให้ชัดเจนว่าลงทุนไปเพื่ออะไร มีระยะเวลาการลงทุนนานแค่ไหน จะใส่เงินไปก้อนเดียวหรือค่อยๆ ทยอยการลงทุน นอกจากนั้น ควรประเมินตนเองให้ได้ว่ามี ความสามารถรับความเสี่ยง หรือความผันผวนของการลงทุนได้มากน้อยเพียงใด หลักการง่ายๆ ที่เราควรรู้ก่อนลงทุนคือ การลงทุนมีความเสี่ยง ยิ่งความเสี่ยงสูง ก็มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนสูงตามไปด้วย (คลิก ทดลองทำแบบประเมิน) สิ่งที่จะได้ในขั้นตอนทำความรู้จักตนเองนี้ คือการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะกับเป้าหมายและตัวเรา

มองภาพตลาด
แม้เราอาจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน แต่ก็ควรมองทิศทางเศรษฐกิจและคาดการณ์ผลกระทบที่จะมีต่อการลงทุนประเภทต่างๆ ได้ เพราะสินทรัพย์ลงทุนให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันในแต่ละสภาพเศรษฐกิจ หากข้อมูลในส่วนนี้ ก็สามารถจัดสินทรัพย์ลงทุนในระยะสั้น ที่อาจแตกต่างไปจากสินทรัพย์ลงทุนเป้าหมายในระยะยาว เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนและรอจังหวะการลงทุนที่เหมาะสมได้

สแกนกองทุนที่ใช่
ค้นหาข้อมูลของกองทุนรวมที่สนใจลงทุนอย่างละเอียดจากหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เพื่อเปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อย ข้อมูลที่ควรให้ความสำคัญกับ ได้แก่
• ประเภทและนโยบายการบริหารกองทุนรวม
• ความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงานย้อนหลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) รวมถึงเปรียบเทียบกองทุนของ บลจ.ค่ายอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนแบบเดียวกัน
• รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บ

ติดต่อเพื่อเปิดบัญชี
การซื้อขายหน่วยลงทุนสามารถทำได้ทั้งที่ บลจ. และตัวแทนขายต่างๆ อาทิ ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้เอกสารที่สำคัญสองอย่างคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารสำหรับการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะต้องกรอกแบบคำขอเปิดบัญชีและคำสั่งซื้อ ทำแบบทดสอบวัดความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (คลิก ติดต่อเพื่อเปิดบัญชีกองทุนรวม) สำหรับการซื้อขายในครั้งต่อๆ ไปหลังจากได้เป็นลูกค้าแล้ว จะมีความสะดวกเพิ่มขึ้น ไม่ต้องเดินทางไปที่หน่วยงานของตัวแทนขาย เพราะทำผ่านช่องทางอื่นๆ ที่สะดวกกว่าได้ เช่น อินเตอร์เน็ต หรือตู้เอทีเอ็ม