กองทุนส่วนบุคคล-icon

กลุ่มกองทุนส่วนบุคคล

AUM ของ PF เทียบกับเงินฝากของสถาบันมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนบุคคลเทียบเงินฝากของสถาบัน

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนบุคคลเทียบเงินฝากของสถาบัน
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

AUM ของ PF เทียบกับเงินฝาก-จำนวนบัญชีของผู้มีเงินฝาก>10ล้านบาทมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนบุคคลเทียบเงินฝาก-จำนวนบัญชีของผู้มีเงินฝากมากกว่า 10 ล้านบาท ปี 2539-2565

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนบุคคลเทียบเงินฝาก-จำนวนบัญชีของผู้มีเงินฝากมากกว่า 10 ล้านบาท ปี 2539-2565
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

การจัดการ PFมูลค่าสินทรัพย์สุทธิและอัตราการเติบโตของกองทุนส่วนบุคคล

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิและอัตราการเติบโตของกองทุนส่วนบุคคล
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ส่วนแบ่งการตลาดข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดกองทุนส่วนบุคคล


ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565