กองทุนรวมตามลักษณะพิเศษมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม LTF 2565

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม LTF 2565
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม FIF

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม LTF

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม LTF
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565
 

ส่วนแบ่งการตลาดกองทุนรวมข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดกองทุนรวม


ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565