เงินออมวัยเกษียณ-icon

กลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อมูลการออมเพื่อการเกษียณสัดส่วนมูลทรัพย์สินสุทธิต่อ GDP ปี 2538-2564

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, กบข. และเงินกองทุนประกันสังคม ต่อ GDP ปี 2538-2564
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565

จำนวนนายจ้างที่มี PVD และจำนวนบริษัทที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์จำนวนบริษัทสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเทียบบริษัทจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์

จำนวนบริษัทสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเทียบบริษัทจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ และจำนวนนายจ้างที่จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565

จำนวนลูกจ้างที่มี PVD และมีผู้งานทำประเภทต่างๆจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผู้มีงานทำประเภทอื่นๆ

จำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด จำนวนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และจำนวนผู้มีงานทำประเภทอื่นๆ ปี 2544- กันยายน 2564
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565

รายงานแสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายงานการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2544-2564

รายงานการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2544-2564
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565

การจัดสรรเงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการจัดสรรเงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายปี 2564

การจัดสรรเงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายปี 2564
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565

รายงานการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2564

รายงานการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2565
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

ส่วนแบ่งการตลาดข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565