วิธีการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม SSF/RMF


November 3, 2565

        ปี 2565 กรมสรรพากรออกกฎหมายใหม่ 2 ฉบับคือ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 414 และ 415) กำหนดให้ลูกค้าที่ซื้อกอง SSF /RMF ตั้งแต่ปี 2565 ที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมีหน้าที่ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับทาง บลจ. ที่ได้ลงทุน

        ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวม SSF/RMF จะต้องแจ้งความประสงค์ในการส่งข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน SSF/RMFของตนต่อบลจ. (หรือตัวแทนขายของบลจ.) เท่านั้น ไม่สามารถแจ้งตรงต่อกรมสรรพากรโดยใช้หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนแบบเดิมได้ กรมสรรพากรจะยอมรับหลักฐานการซื้อหน่วยลงทุนจาก บลจ. โดยตรงเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
 


 
        ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ กรมสรรพากรจะนำข้อมูลตัวเลขการซื้อที่ได้รับจากบลจ. ขึ้นไว้ในระบบการยื่นภาษีออนไลน์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนตัวเลขที่จะขอลดหย่อนได้เอง
 

 
        กรณีที่ไม่แจ้งความประสงค์ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากบลจ. ไม่สามารถนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพการได้ มิเช่นนั้นจะเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 
ถาม – ตอบ เรื่อง การแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม SSF/RMF อ่านเพิ่มเติม
 
รายชื่อ บลจ. และช่องทางแจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF
 

ASSETFUND – บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด

        • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.assetfund.co.th/portal/tax-consent
        หรือ QR code
        

BBLAM – บลจ. บัวหลวง จำกัด

        • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ https://mutualfunddocument.bblam.co.th/
        หรือ QR code
        

DAOL INVESTMENT – บลจ. ดาโอ จำกัด

        • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ https://onepeace.daolinvestment.co.th/otp-gateway?from=daolinv&reques=consentrmf
        หรือ QR code
        

EASTSPRING – บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

        • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ https://order.eastspring.co.th/login/request-consent/index.jsp
        หรือ QR code
        

KAsset – บลจ. กสิกรไทย จำกัด

        • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ https://bit.ly/3gZ1Pyx
        หรือ QR code
        

KKPAM – บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด

        • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ https://kkpamonline.kkpfg.com/FormAndConsent
        หรือ QR code
        

KSAM – บลจ. กรุงศรี จำกัด

        • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.krungsriassetonline.com/TaxRequest/?Lang=T
        หรือ QR code
        

KTAM – บมจ. บลจ. กรุงไทย

        • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.ktam.co.th/tax-request.aspx
        หรือ QR code
        

MFC – บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี

        • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ https://smarttrade.mfcfund.com/ConsentsRD/consents/TH
        หรือ QR code
        

SCBAM – บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด

        • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ https://e-service.scbam.com/tax-request
        หรือ QR code
        

TALISAM – บลจ. ทาลิส จำกัด

        • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.talisam.co.th/mutual-fund/
        หรือ QR code
        

TISCOAM – บลจ. ทิสโก้ จำกัด

        • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ https://forms.tiscoasset.com/form/tiscoasset_taxexemptionrequest
        หรือ QR code
        

UOBAM – บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

        • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.uobam.co.th/th/Certificate/TaxConsent
        หรือ QR code
        

 

อ้างอิงจาก
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 414
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 415

 

ข่าววันที่ : October 26, 2022