icon-ภาพรวมอุตสาหกรรม

ภาพรวมอุตสาหกรรม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการของอุตสาหกรรมจัดการลงทุนต่อ GDP

มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการของอุตสาหกรรมจัดการลงทุนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปีพ.ศ. 2544-2563
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

สัดส่วนต่อมูลค่าตามราคาตลาดหลักทรัพย์

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของอุตสาหกรรมจัดการลงทุนเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหลักทรัพย์
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 8 มกราคม 2564
 

การออมและการลงทุนภาคครัวเรือนสัดส่วนการออมและการลงทุนภาคครัวเรือน

สัดส่วนการออมและการลงทุนภาคครัวเรือนปี 2535-2563
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563

การออมและการลงทุนภาคครัวเรือน

การออมและการลงทุนภาคครัวเรือน ปี พ.ศ. 2544-2563
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 8 มกราคม 2564

อัตราการเติบโตของสัดส่วนการออมและการลงทุน

อัตราการเติบโตของสัดส่วนการออมและการลงทุนภาคครัวเรือน
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 8 มกราคม 2564
 

จำนวนบัญชีในอุตสาหกรรมกองทุนจำนวนบัญชีกองทุน

จำนวนบัญชีกองทุนในอุตสาหกรรมจัดการลงทุน
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

สัดส่วนต่อบัญชีเงินฝากและจำนวนประชากร

จำนวนบัญชีกองทุนในอุตสาหกรรมจัดการลงทุนเทียบกับจำนวนบัญชีเงินฝากและจำนวนประชากร
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

ส่วนแบ่งการตลาดข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดตามภาพรวมอุตสาหกรรม


ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562