icon-เริ่มต้นวางแผนการเงิน

ดาวน์โหลดสถิติ


Mutual Fund NAV

2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552
2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562
2563
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564)

ข้อมูล RMF แบบสะสมถึงปัจจุบัน

ดาวน์โหลดไฟล์
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564)

ข้อมูล LTF แบบสะสมถึงปัจจุบัน

ดาวน์โหลดไฟล์
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564)

ข้อมูล FIF แบบสะสมถึงปัจจุบัน

ดาวน์โหลดไฟล์
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564)

ข้อมูล SSF แบบสะสมถึงปัจจุบัน

ดาวน์โหลดไฟล์
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมษายน 2563)

ข้อมูลส่วนแบ่งการตลาด

2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553
2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด พฤศจิกายน 2563)

ข้อมูลการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553
2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด พฤศจิกายน 2563 )

ข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดกองทุนส่วนบุคคล

2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553
2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ธันวาคม 2563)