ข่าวกิจกรรมสมาคม-icon

ข่าวกิจกรรมสมาคม

อบรมหลักสูตร “Head of Compliance Refresher Course”

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ได้จัดหลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance Refresher Course) ให้แก่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบลจ. ซึ่งต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามหลักสูตร refresher course ทุก 2 ปี (more…)
Read more

อบรมหลักสูตร “Anti-Money Laundering Training course for AMC”

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) กำหนดให้บริษัทจัดการลงทุน (“บลจ.”) ในฐานะผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะต้องมีการจัดฝึกอบรมผู้ที่มีการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของบลจ. (more…)
Read more

กบข. และนักลงทุนสถาบัน ร่วมลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน” (Negative List Guideline)

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นประธานและสักขีพยานในการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (ESG Collaborative Engagement) ของนักลงทุนสถาบันในการลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน” (Negative List Guideline) พร้อมกล่าวว่า การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนสถาบันนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรต้องพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG เพื่อผลักดันให้นักลงทุนตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Responsible Investment) (more…)
Read more