กองทุนรวมตามลักษณะพิเศษมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม LTF 2564

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม LTF 2564
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม FIF

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม LTF

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม LTF
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
 

ส่วนแบ่งการตลาดกองทุนรวมข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดกองทุนรวม


ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564