เงินออมวัยเกษียณ-icon

กลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อมูลการออมเพื่อการเกษียณสัดส่วนมูลทรัพย์สินสุทธิต่อ GDP ปี 2538-2563

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, กบข. และเงินกองทุนประกันสังคม ต่อ GDP ปี 2538-2563
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

จำนวนนายจ้างที่มี PVD และจำนวนบริษัทที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์จำนวนบริษัทสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเทียบบริษัทจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์

จำนวนบริษัทสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเทียบบริษัทจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ และจำนวนนายจ้างที่จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

จำนวนลูกจ้างที่มี PVD และมีผู้งานทำประเภทต่างๆจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผู้มีงานทำประเภทอื่นๆ

จำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด จำนวนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และจำนวนผู้มีงานทำประเภทอื่นๆ ปี 2544-2563
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

รายงานแสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายงานการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2544-2563

รายงานการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2544-2564
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

รายงานการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2563

รายงานการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2563
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 28 กันยายน 2563

การจัดสรรเงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการจัดสรรเงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายปี 2563

การจัดสรรเงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายปี 2564
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ส่วนแบ่งการตลาดข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564